Fotogrametrija – Suvenir u 3D

3D Fotogrametrija

Fotogrametrija

Fotogrametrija je tehnika kojom predmete konvertujemo u 3D model. To je tehnologija za dobijanje pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima. Ona podrazumeva snimanje, merenje i analiziranje fotografskih slika. Tehnika se primenjuje na različitim poslovima, kao što su topografska mapiranja, arhitektura, inženjering, geodezija, ekologija, medicina, rudarstvo, građevinarstvo i dr. To je odličan način dokumentovanja predmeta, ljudi, životinja i okruženja u njihovom trenutnom stanju. Fotogrametrija je proces za dokumentovanje objekata u njihovoj trodimenzionalnoj osnovi. Objekti mogu biti mali poput prstena, ili mnogo veći poput zgrada. Objekti se snimaju i mere iz različitih uglova. Dobijene slike se potom spajaju u jednu datoteku koja sadrži sve podatke o objektu. Ova datoteka se može koristiti na tri različita načina; kao digitalnih medij, u virtuelnoj stvarnosti i za replikaciju.
  • Digitalni medij Datoteka konstruirana fotogrametrijom je 3D model objekta. Može se posmatrati i interaktivno koristiti na digitalnom monitoru. 3D model se može prikazati na veb lokaciji, video snimku ili video igrici.
  • Fotogrametrija u VR 3D model dostiže dublji nivo interaktivnosti u virtuelnoj stvarnosti. VR prostor koristi fotogrametriju da dovodi objekte iz stvarnog sveta u bezgranično okruženje. Imamo kolekciju slučajnih predmeta za interakciju, od keksa do bušilice.
  • Replike: 3D štampa Druga upotreba fotogrametrije je tačna ili modifikovana reprodukcija. 3D model se može poslati na 3D štampač da bi se izradila replikacija stvarnog objekta.